Een cao is een schriftelijke overeenkomst  tussen

één of meer werkgevers of één of meer werkgeversverenigingen en

één of meer werknemersverenigingen.

 

In een cao zijn afspraken vastgelegd over met name arbeidsvoorwaarden.

 

Een cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer als zij onder de werkingssfeer van de cao vallen.